Cypress — Status 0.1

Idag har jag börjat att se över om Cypress blir roligt…så jag kommer att börja med att skriva lite kod och göra några tester mot en site. Ska först försöka hitta en plats där koden är skriven med lämpliga taggar..så att det blir en så kallad best practice övning.

Återstå att se om någon har skrivit sin kod på det sättet…

#front-end #automationtesting #getreal

--

This is the K - Stories is shaped by people and also dogs and some cats.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pulszone

This is the K - Stories is shaped by people and also dogs and some cats.